chọn nhẫn cưới đẹp

Tips chọn nhẫn cưới đẹp bạn đã biết?

 

𝟷.𝚃𝚑𝚊𝚖 𝚔𝚑ả𝚘 𝚜ớ𝚖, 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚕ự𝚊 𝚔ỹ 𝚌à𝚗𝚐

 

Nhẫn cưới 𝚜ẽ 𝚐ắ𝚗 𝚋ó 𝚟ớ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚜𝚞ố𝚝 𝚌𝚑ặ𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 𝚑ô𝚗 𝚗𝚑â𝚗, 𝚗ê𝚗 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚌𝚑𝚞 đá𝚘 để 𝚖𝚞𝚊 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚕à 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚋ỏ 𝚚𝚞𝚊. 𝙲ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚗ê𝚗 𝚍à𝚗𝚑 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝟸 – 𝟹 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ướ𝚒 để 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 đ𝚒 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗.𝙱ở𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 đô𝚒 𝚞𝚢ê𝚗 ươ𝚗𝚐 𝚗à𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ọ𝚗 đượ𝚌 𝚔𝚒ể𝚞 𝚍á𝚗𝚐 nhẫn cưới 𝚢ê𝚞 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝ừ 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚑ử đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚖à 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚙𝚑ả𝚒 đặ𝚝 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ố đ𝚘 𝚛𝚒ê𝚗𝚐.𝙼ỗ𝚒 𝚖ẫ𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 đặ𝚝 𝚕à𝚖 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚖ấ𝚝 𝚌ả 𝚝𝚑á𝚗𝚐,𝚗ê𝚗 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚖𝚞𝚊 𝚜ớ𝚖 𝚜ẽ 𝚐𝚒ú𝚙 𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ị 𝚝𝚑ú𝚌 é𝚙 𝚟ì 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ướ𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝ớ𝚒 𝚐ầ𝚗.

𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊,𝚟𝚒ệ𝚌 đ𝚒 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚝ừ 𝚜ớ𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚝â𝚖 𝚕ý 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒,𝚜á𝚗𝚐 𝚜𝚞ố𝚝 𝚑ơ𝚗.𝙽ế𝚞 để 𝚌ậ𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ướ𝚒 𝚖ớ𝚒 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 đ𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚗𝚑ẫ𝚗,𝚕ú𝚌 đó 𝚌ả 𝚌ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể đề𝚞 𝚖ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒 𝚟ì 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 đạ𝚒 𝚖à 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚗𝚑ượ𝚗𝚐 𝚋ộ,𝚌𝚑ọ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚒ể𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚋ấ𝚝 𝚔ỳ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚞ố𝚒 𝚝𝚒ế𝚌.

𝚅𝚒ệ𝚌 𝚖𝚞𝚊 nhẫn cưới 𝚜ớ𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚒ế𝚝 𝚔𝚒ệ𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ố𝚒 𝚌ả𝚗𝚑 𝚐𝚒á 𝚟à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ư 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢.𝙼ộ𝚝 𝚕ư𝚞 ý 𝚔𝚑𝚒 đ𝚒 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗 đó 𝚕à 𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚖𝚞𝚊 𝚗𝚐𝚊𝚢 đô𝚒 𝚗𝚑ẫ𝚗 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚖à 𝚋ạ𝚗 ư𝚗𝚐 ý.Đô𝚒 𝚞𝚢ê𝚗 ươ𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚔𝚒ê𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗,đ𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚝𝚑ê𝚖 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟹 – 𝟺 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞,để 𝚌â𝚗 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚟ề 𝚔𝚒ể𝚞 𝚍á𝚗𝚐 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚐𝚒á 𝚌ả,ư𝚞 đã𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒. 𝙻ú𝚌 đó,𝚗ế𝚞 𝚟ẫ𝚗 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚝𝚑í𝚌𝚑 đô𝚒 𝚗𝚑ẫ𝚗 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗,𝚋ạ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐 để 𝚖𝚞𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 đó.

𝟸.𝙼𝚞𝚊 𝚜ắ𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚐â𝚗 𝚜á𝚌𝚑 đã đị𝚗𝚑

 

𝙱ấ𝚝 𝚌ứ đô𝚒 𝚞𝚢ê𝚗 ươ𝚗𝚐 𝚗à𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 đề 𝚛𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌ụ 𝚝𝚑ể 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 đ𝚒 𝚡𝚎𝚖 nhẫn cưới 𝚟à 𝚑𝚊𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚔𝚒ế𝚗 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ê𝚞 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚐â𝚗 𝚜á𝚌𝚑 đã đị𝚗𝚑 𝚗à𝚢.𝙲ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚗ê𝚗 𝚕ư𝚞 ý,𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ứ 𝚗𝚑ẫ𝚗 đắ𝚝 𝚝𝚒ề𝚗, 𝚑à𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚖ớ𝚒 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚋ạ𝚗 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌.

𝚃𝚑𝚊𝚢 𝚟ì 𝚌𝚑𝚒 𝚚𝚞á 𝚝𝚊𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚌ướ𝚒,𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚍à𝚗𝚑 𝚝𝚒ề𝚗 đó để 𝚕𝚘 𝚕𝚒ệ𝚞 𝚝𝚑ê𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 đá𝚖 𝚌ướ𝚒 𝚑𝚘ặ𝚌 đ𝚒 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚝𝚛ă𝚗𝚐 𝚖ậ𝚝 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒 𝚑ơ𝚗.

𝟹.𝙲𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚌ướ𝚒𝚝𝚒ệ𝚗 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 đ𝚎𝚘 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢

 

𝙲𝚑ắ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚌á𝚌 𝚌ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚗à𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 đề𝚞 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚖ớ𝚒 𝚟à 𝚜á𝚗𝚐 𝚋ó𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚕ự𝚊 𝚌𝚑ọ𝚗,𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚌â𝚗 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚝ớ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑ẫ𝚗.𝙽ế𝚞 𝚌ô 𝚍â𝚞 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚎𝚗 đ𝚎𝚘 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚜ứ𝚌 𝚝𝚑ì 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ẫ𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚖ả𝚗𝚑 𝚖𝚊𝚒,𝚗𝚑ẹ 𝚗𝚑à𝚗𝚐 để 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚟í𝚞 𝚔𝚑𝚒 đ𝚎𝚘.𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊,𝚗ế𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚌ó 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 đặ𝚌 𝚝𝚑ù 𝚕𝚒ê𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đế𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ì 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚖ẫ𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚙𝚑ù 𝚑ợ𝚙,𝚟í 𝚍ụ 𝚋ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚖ẫ𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚌ứ𝚗𝚐 𝚌á𝚙,𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍ễ 𝚋ị 𝚖é𝚘,𝚡ướ𝚌,𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đí𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ạ𝚝 𝚑𝚊𝚢 𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚛ã𝚗𝚑 𝚡ẻ,𝚍ễ 𝚋ị 𝚋á𝚖 𝚋ụ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢.

4. Kiểu dáng nhẫn cưới phù hợp với cá tính

 

𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐,𝚌á𝚌 𝚌ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗 đơ𝚗 𝚐𝚒ả𝚗 𝚟ì 𝚌á𝚌 𝚖ẫ𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚍ễ đ𝚎𝚘 𝚖à 𝚌ò𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚌ó độ 𝚋ề𝚗,𝚑ợ𝚙 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐.𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đô𝚒 𝚞𝚢ê𝚗 ươ𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚜ự 𝚌ầ𝚞 𝚔ỳ,𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐,𝚋ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚖ẫ𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚕ớ𝚗,𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑𝚘ạ𝚝 𝚝𝚒ế𝚝,đườ𝚗𝚐 𝚗é𝚝 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛í 𝚗ổ𝚒 𝚋ậ𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟ì 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚝𝚛ơ𝚗.𝙱ở𝚒 𝚕ẽ 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚗𝚑ẫ𝚗 đẹ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚙𝚑ù 𝚑ợ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚝í𝚗𝚑 𝚌á𝚌𝚑 𝚟à 𝚕𝚞ô𝚗 𝚕à𝚖 𝚋ạ𝚗 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚢ê𝚞 𝚖ế𝚗,𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚝𝚑ú 𝚔𝚑𝚒 đ𝚎𝚘 𝚗ó.

𝟻.𝚃𝚑ử nhẫn cưới 

 

𝙱ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑ử 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚊𝚢 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 đ𝚎𝚘 𝚚𝚞á 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚚𝚞á 𝚌𝚑ậ𝚝. 𝙲ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚔𝚒ể𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚌ó 𝚟ừ𝚊 𝚔𝚑í𝚝 𝚝𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 đ𝚎𝚘 𝚗𝚑ẫ𝚗, 𝚕ắ𝚌 𝚝𝚊𝚢 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚟ẩ𝚢 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚊𝚢, 𝚗ế𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚞ộ𝚝 𝚛𝚊 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚋à𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚝𝚑ì đó 𝚜ẽ 𝚕à 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚙𝚑ù 𝚑ợ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚋ạ𝚗.

Đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝,𝚗ế𝚞 𝚑𝚊𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 đặ𝚝 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚋ạ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ú ý 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚖ẫ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐.𝙱ạ𝚗 𝙽𝚐ọ𝚌 𝙼𝚊𝚒 (𝙷à 𝙽ộ𝚒) 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ,𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ử 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚖ẫ𝚞,𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ú ý đã 𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚑ầ𝚖 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚟à 𝚋ạ𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚒ể𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚕ạ𝚒,𝚗ê𝚗 𝚝ớ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖,𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể đ𝚎𝚘 𝚟ừ𝚊 đô𝚒 𝚗𝚑ẫ𝚗 đã đặ𝚝,𝚕ú𝚌 đó 𝚋ạ𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚖ấ𝚝 𝚝𝚑ê𝚖 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 để 𝚜ử𝚊 𝚕ạ𝚒 đô𝚒 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚑ỏ𝚗𝚐.𝚅ì 𝚟ậ𝚢,𝚌ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑ử 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸 𝚕ầ𝚗 để 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚟ề 𝚜𝚒𝚣𝚎 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚟ớ𝚒 𝚋ạ𝚗.

𝟼. 𝚇𝚎𝚖 𝚡é𝚝 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚟à 𝚌𝚑ế độ 𝚋ả𝚘 𝚑à𝚗𝚑

 

𝙲á𝚌 𝚌ô 𝚍â𝚞 𝚌𝚑ú 𝚛ể 𝚗ê𝚗 𝚖𝚞𝚊 nhẫn cưới 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 để 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝ư 𝚟ấ𝚗,𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚑à𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝.𝙽ế𝚞 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚌á𝚌 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚑ỏ,𝚋ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐 𝚋ả𝚘 𝚑à𝚗𝚑 𝚟ĩ𝚗𝚑 𝚟𝚒ễ𝚗,𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚌á𝚌 𝚍ị𝚌𝚑 𝚟ụ 𝚕à𝚖 𝚜ạ𝚌𝚑,𝚗ớ𝚒 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚞 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢 𝚋ạ𝚗 đ𝚎𝚘 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚋ị 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚌𝚑ậ𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗.

 

FROM LUKA WITH <3

_________________

L U K A W E D D I N G

🎓 Nhận đào tạo học viên make up, nhiếp ảnh, photoshop chuyên nghiệp

💰 Đảm bảo tay nghề & cơ hội nghề nghiệp sau đào đạo

Visit us:

📍 HCMC: 85 Hồ Văn Huê, phường 9 quận Phú Nhuận

📍 Korea: Daegu, Dalseo-gu, Hosan-dong, 361-8, 6F

📞 Hotline: 0968812111 / 0826929555

☎ CSKH: 02822474999